Project Name

Waste Yard

Location

อ.บางกล่ำ, จ.สงขลา

Description

การติดตั้งโครงสร้างเหล็กอาคาร Waste Yard

Status

In Progress

Relate Project

ติดตั้ง เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ

ติดตั้ง เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ

ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

จ.ภูเก็ต
นามหงส์น้ำมันปาล์ม

นามหงส์น้ำมันปาล์ม

จ. กระบี่